AKTni rivojlantirish 2016

 

"Сурхондарё озик-овкат моллари" АЖ улгуржи худудий  базаси ходимларининг ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва ривожлантириш буйича малакасини ошириш юзасидан 2017 йилга мулжалланган
ИШ-РЕЖАСИ

       

Чора-тадбирлар

Ижро муддати

Масьуллар

I. АКТ сохаси буйича ходимларнинг билим ва куникмаларини ошириш.

1.

Базада АКТни ривожлантириш буйича ходимларнинг соха тугрисидаги билим ва куникмаларини ошириш юзасидан укув семинарларини ташкил этиш.

феврал

 Ш.Х.Киличев
Г.Баратова
Б.Э.Тураев

2.

База ходимларини замонавий компьютер техникалари билан таьминлаш ва маънавий эскирганларини замонавий компьютерлар билан алмаштириш

1-чорак,
доимий

Ш.Х.Киличев
И.О.Рустамов
Б.Э.Тураев

II. Ахборот хавфсизлиги таьминлаш чораларини куриш хамда ходимларни махсус ташкил этиладиган укув трснингларида иштирокини таьминлаш

3

Ахборот хавфсизлиги буйича ходимларнинг малакасини ошириш

май

 Ш.Х.Киличев
Г.Баратова
Б.Э.Тураев

4

АКТ сохасида маьсул ходимларнинг малакасини ошириш, уларни сертификат билан таьминлаш, билим ва куникмаларини ошириш максадида Давлат кумитаси томонидан ташкил этиладиган укув курсларида  "Ахборот-технологияларидан фойдаланиш", "Электрон хукумат", "Дастурлаш технологиялари ва ахборот-маьлумот базаларига ишлов бериш","Компьютер саводхонлиги", "Компьютер техникаси ва интернет тизимида ишлаш", ва "Ахборот хавфсизлиги йуналишлари" буйича укув курсларида иштирокини таъминлаш.

йил давомида

 Ш.Х.Киличев
Г.Баратова
Б.Э.Тураев

III. "Сурхондарё озик-овкат моллари" ОАЖ УХБ да <<Е-ХАТ>> ва <<Е-HUJJAT>> тизимларидан фойланиш буйича укув курсларида ходимлар иштирокини таъминлаш.

5

База ходимларини химояланган электрон хужжат айланиши ва электрон почта "е-xat",  "e-hujjat" тизимларидан самарали фойдаланиш буйича укув семинарларида иштирокини таъминлаш.

феврал

 Ш.Х.Киличев
Г.Баратова
Б.Э.Тураев

6

Базада АКТ сахасини жорий килиниши ва ривожлантирилишини хамда малакали (сертификатга эга) ходимлар билан таьминланганлик холатини урганиш.

июн

 Ш.Х.Киличев
Г.Баратова
Б.Э.Тураев

7

Барча компьютер техникалари ва АКТ инфраструктураси холатини урганиш.

март

Ш.Х.Киличев
Б.Э.Тураев

8

Компьютер ва ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш холатини урганиш.

апрел

Ш.Х.Киличев
Б.Э.Тураев

9

Электрон хужжат айланиш тизимини жорий этиш ва ундан самарали фойдаланиш холатини урганиш

март

Ш.Х.Киличев
Б.Э.Тураев

IV. АКТни ривожлантириш буйича махсус булинма самарадорлигини хамда замонавий ахборот технологияларини жорий килиш ва ривожлвнтириш буйича жавобгар шахслар масьулиятини ошириш.

10

Базани ахборот хавфсизлиги буйича малакали ходимлар билан таьминлаш, АКТ буйича масъул ходимни "Узулгуржисавдоинвест" уюшмаси билан келишилган холда тайинлаш.

апрел

Ш.Х.Киличев

11

Базада АКТни жорий этиш ва ривожлантириш буйича масьул ходим тайинланганлиги, замонавий компьютер, ахборот технологиялари билан таьминланганлик холатини урганиш.

йил давомида

Ш.Х.Киличев

V. Электрон хужжат айланиш тизимидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва химояланган электрон почта тизимини жорий этиш, яьни тулик когозсиз хужжат айланиш технологиясига утиш.

12

Электрон хужжат айланиш тизимидан фойдаланиш буйича ички норматив-хукукий хужжатларни ишлаб чикиш хамда когозсиз хужжат айланиш тизимига утиш.

йил давомида

Ш.Х.Киличев
Б.Э.Тураев

VI.   Ахборот ресурслари, мальумотлар базаси хамда ахборот тизимларини ишлаб чикиш ва жорий этиш

13

"Хисобот" номли ахборот тизимига уланиш холатини урганиш.

феврал

Б.Э.Тураев

14

Ахборот ресурслари ва маьлумотлар базасини хамда ахборот тизимларини Вахирлар Махкамасининг 2005 йил 22 ноябрдаги 256-санли карорига асосан, Узбекистон Республикаси алока, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари давлат кумитасида руйхатдан утказиш.

доимий

Ш.Х.Киличев
Б.Э.Тураев

VII.  Ахборот-коммуникация технологияларини тузилмасини ривожлантириш

15

Локал тармок билан таьминланганлик холатини урганиш.

доимий

Ш.Х.Киличев
И.О.Рустамов
Б.Э.Тураев

16

Интернет тармогига уланганлик холатини урганиш

доимий

Ш.Х.Киличев
И.О.Рустамов
Б.Э.Тураев

XIII. Ходимларни билим ва малакасини ошириш, уларни компьютер техникасидан фойдаланиш ва АКТ  буйича аттестациядан утказиш.

17

АКТ сохаси жорий этиш буйича ходимларни укитиш малакасини ошириш жадвалини ишлаб чикиш хамда тасдиклаш.

II - чорак

Ш.Х.Киличев
Г.Баратова

18

Вазирлар Махкамасининг 2011 йил 27 октябрдаги 289-санли карори талабидан келиб чиккан холда, 2016 йилда аттестациядан утадиган ходимлар тугрисидаги маьлумотларни "Узулгуржисавдоинвест" уюшмасига такдим этиш ва аттестациядан утказиш.

"Узулгуржисавдо инвест" хатига асосан

Ш.Х.Киличев
Г.Баратова

IX.   Ахборот хавфсизлигини талаб даражасида таьминлаш

19

Базада ахборот хавфсизлиги, тизим ва манбаларни химоялаш буйича ходимларни малакасини ошириш тугрисидаги дастурларни кабул килиш.

йил давомида

Ш.Х.Киличев
Б.Э.Тураев

20

Узбекистон Республика Прездентининг 2011 йил 8 июлдаги ПК-1572-сонли карори ижросини таьминлаш максадида локал ва коорпоратив тармоклар, сервер хоналари ахборот хавфсизлигини текширувдан утказиш.

йил давомида

Ш.Х.Киличев
Б.Э.Тураев

21

Тизим, тармок ва ахборот ресурслари химоясини таьминлаш максадида, ахборот хавфсизлиги сиёесатини ишлаб чикиш ва тасдиклаш, тасдикланган йурикнома билан барча ходимларни таништириш хамда унинг асосида иш олиб бориш.

III - чорак йил довимида

Ш.Х.Киличев
Б.Э.Тураев

X. Расмий веб-сайтга конун хужжатлари талаблари асосида тегишли маьлумотларни киритиб боришни таьминлаш

22

Базанинг расмий веб-сайтига рахбарлар тугрисида маьлумотлар (фамилияси, исми, отасининг исми, биографик маьлумотлари ва улар билан богланиш маьлумотлари, фукароларни кабул килиш кунлари, реквизитлари, ишонч телефонлари ракамлари куйилиши керак) киритилганлиги холатини урганиш.

I - чорак

Б.Э.Тураев

23

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2013 йил 31 декабрдаги 355-сонли карори ижросини таьминлаш юзасидан, расмий веб-сайтга куйиладиган асосий талабларни кайтадан куриб чикиш, ахборотларни бир хафтада камида бир марта мунтазам янгилаб борилишини таьминлаш

январ
доимий

Б.Э.Тураев